Yaşam İsmet Akagündüz

Yayımlanma Tarihi: Haziran 17th, 2013 | Haber Editörü: Çağdaş Akagündüz

0

İsmet Akagündüz’ü Kaybettik

Tor­­ba­­lı’­­nın ilk öğ­­ret­­me­­ni ve her­­ke­­sin “İs­­met An­­ne” di­­ye an­­dı­­ğı İs­­met Aka­­gün­­düz ve­­fat et­­ti. Ar­­dın­­da kos­­ko­­ca bir hiz­­met ve ve­­fa bı­­ra­­kan Aka­­gün­­düz, göz­­yaş­­la­­rı için­­de top­­ra­­ğa ve­­ril­­di.
TOR­­BA­­LI’­­NIN ilk öğ­­ret­­men­­le­­rin­­den olan, öm­­rü­­nü eği­­ti­­me har­­ca­­yan ve her­­ke­­sin “İs­­met An­­ne” di­­ye ses­­len­­di­­ği İs­­met Aka­­gün­­düz, ön­­ce­­ki gün ya­­şa­­mı­­nı kay­­bet­­ti. Ko­­ca öm­­rü­­nü öğ­­ren­­ci­­le­­ri­­ne ve Türk hal­­kı­­na ada­­yan Aka­­gün­­düz­­’ün ani ölü­­mü dost­­la­­rı­­nı, ai­­le­­si­­ni ve öğ­­ren­­ci­­le­­ri­­ni ya­­sa boğ­­du. Her öğ­­ret­­men­­ler gü­­nün­­de, gül­­ler­­le do­­na­­tıl­­mış evi­­nin bah­­çe­­sin­­de öğ­­ren­­ci­­le­­ri­­nin gel­­me­­si­­ni bek­­le­­yen İs­­met Öğ­­ret­­men­­’in as­­lın­­da tek is­­te­­ği, öğ­­ren­­ci­­le­­ri­­nin ha­­li­­ni sor­­ma­­sıy­­dı. İş­­te o ve­­fa­­kar öğ­­ret­­me­­nin 23 Ka­­sım 2011 yı­­lın­­da ken­­di­­siy­­le yap­­tı­­ğı­­mız rö­­por­­ta­­jı ve ha­­ya­­tı.

ÖM­­RÜ­­NÜ HİZ­­ME­­TE ADA­­DI AMA…
1946 yı­­lın­­da Kı­­zıl­­çul­­lu Köy Ens­­ti­­tü­­sü’n­­den me­­zun olan ve 29 yıl öğ­­ret­­men­­lik ya­­pan 85 ya­­şın­­da­­ki İs­­met Aka­­gün­­düz, bu­­gün is­­te­­nil­­se ye­­ni­­den gö­­re­­ve ha­­zır ol­­du­­ğu­­nu söy­­lü­­yor­­du. İki oğ­­lu ve iki ge­­li­­ni de öğ­­ret­­men olan İs­­met Aka­­gün­­düz ço­­cuk­­la­­rı­­nın da öğ­­ret­­men ol­­ma­­sın­­dan gu­­rur du­­yu­­yor. Za­­ma­­nın­­da ço­­cuk­­la­­rı­­nı öğ­­ret­­men ol­­ma­­ya teş­­vik et­­ti­­ği­­ni söy­­le­­yen İs­­met Öğ­­ret­­men, “İ­­ki ço­­cu­­ğum da öğ­­ret­­men ol­­du­­lar. Ge­­lin­­le­­rim Fer­­yal ve Fü­­sun da öğ­­ret­­men. Ço­­cuk­­la­­rı­­mın bu mes­­le­­ği seç­­me­­sin­­de yol gös­­te­­ri­­ci ol­­dum ve bun­­dan gu­­rur du­­yu­­yo­­rum” de­­di. 1934 yı­­lın­­da Mus­­ta­­fa Ke­­mal Ata­­türk­­’ü gör­­me şan­­sı­­nı da ya­­ka­­la­­yan İs­­met Aka­­gün­­düz­­’ün öğ­­ret­­men­­lik mes­­le­­ği­­ni seç­­me­­sin­­de Ulu Ön­­der­­’in bü­­yük et­­ki­­si ol­­muş. “Biz Ata­­türk­­’ün ço­­cu­­ğu­­yuz. Ata­­türk­­’ün eli­­ni öp­­tük. Onun ço­­cu­­ğu­­yuz” di­­yen ve 29 yıl 8 ay 15 gün gö­­rev yap­­tı­­ğı­­nı, bu ül­­ke­­ye hiz­­met et­­mek­­ten piş­­man­­lık duy­­ma­­dı­­ğı­­nı söy­­le­­yen İs­­met Öğ­­ret­­men, “U­­zun yıl­­lar va­­ta­­nı­­ma hiz­­met et­­tim, eği­­tim ver­­dim. Piş­­man de­­ği­­lim, an­­cak şu an gö­­rü­­yo­­rum ki ça­­ba­­la­­rım bey­­hu­­dey­­miş. Al­­dı­­ğı­­mız ma­­aş bin li­­ra” de­­di.

KÖY ENS­­Tİ­­TÜ­­SÜ ME­­ZU­­NUY­­DU
TOR­­BA­­LI Mu­­rat­­bey Ma­­hal­­le­­si’n­­de ika­­met eden İs­­met Aka­­gün­­düz, il­­çe­­nin ilk öğ­­ret­­men­­le­­rin­­den. 1946 se­­ne­­sin­­de Kı­­zıl Çul­­lu Köy Ens­­ti­­tü­­sü’n­­den öğ­­ret­­men ola­­rak me­­zun ol­­duk­­tan son­­ra 194651 yıl­­la­­rı ara­­sın­­da Şe­­hit­­ler’­­de, 195154 yıl­­la­­rı ara­­sın­­da Ya­­zı­­ba­­şı’n­­da gö­­rev yap­­tık­­tan son­­ra emek­­li ol­­du, 1975 yı­­lı­­na ka­­dar da Ka­­zım­­pa­­şa İl­­köğ­­re­­tim Oku­­lu’n­­da ça­­lış­­tı. Ka­­ri­­ye­­ri bo­­yun­­ca on­­lar­­ca tak­­dir­­na­­me alan Aka­­gün­­düz, bu tak­­dir­­na­­me­­le­­rin ken­­di­­si için bir öne­­mi­­nin ol­­ma­­dı­­ğı­­nı, ye­­tiş­­tir­­di­­ği ki­­şi­­le­­rin iyi bi­­rey­­ler ola­­bil­­me­­si­­nin ken­­di­­si için en bü­­yük tak­­dir ol­­du­­ğu­­nu söy­­le­­di. Ha­­ya­­tı bo­­yun­­ca mes­­le­­ği­­ne aşık olan ve bun­­dan hiç vaz­­geç­­me­­yen Aka­­gün­­düz, mes­­le­­ğe olan sev­­da­­sı­­nı ise şöy­­le di­­le ge­­tir­­miş­­ti: “Ben bu mes­­le­­ğe aşı­­ğım. Keş­­ke ya­­şım genç ol­­say­­dı. Gi­­dip tek­­rar kör­­pe fi­­dan­­la­­rı ye­­tiş­­tir­­mek için gö­­nül­­lü ola­­rak öğ­­ret­­men­­lik ya­­par­­dım. Ço­­cuk­­la­­rı­­mı­­zı da öğ­­ret­­men ola­­rak ye­­tiş­­tir­­dik. Oğ­­lum İl­­ker Aka­­gün­­düz, Ka­­zım­­pa­­şa İl­­köğ­­re­­tim Oku­­lu Mü­­dür Mu­­a­­vin­­li­­ği’n­­den emek­­li ol­­du. Di­­ğer oğ­­lum Tür­­ker Aka­­gün­­düz, Fa­­tih İl­­köğ­­re­­tim Oku­­lu’n­­da şu an­­da mü­­dür mu­­a­­vi­­ni ola­­rak gö­­rev ya­­pı­­yor. Ev­­lat­­la­­rı­­mı da öğ­­ret­­men ola­­rak ye­­tiş­­tir­­mek­­ten gu­­rur du­­yu­­yo­­rum. Sı­­ra to­­run­­la­­rım­­da.” demişti.

ismet akagündüz vefat

Haber Etiketleri: , , ,


Haber Editörü Hakkında

Pamukkale Üniversitesi'nde borsa üzerine eğitim aldım. Anadolu Üniversitesi'nde işletme bölümünde okuyorum. 22 ocak 2010'da Kötü Sözlük'ü kurdum. 2012 sonlarına doğru Karamel Bilişim bünyesine katıldım ve Tamseo.com.tr'yi kurdum. Bir yandan Tamseo.com.tr ile Kurumsal İnternet Çözümleri üretirken bir yandan da Tamhaber.com.tr için yazarlık yapıyorum. Sosyal medya üzerinden takip edebildiğimiz, medyanın yazmamayı tercih ettiği haberleri derliyorum.Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yukarı Dönün ↑